TNT Express

TNT Express

ข้อกำหนดการรับส่งสินค้า TNT Express ข้อกำหนดเหล่านี้คืออะไร ‘ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ’ (International Commercial Terms) ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1936 โดยประกอบไปด้วย 11 ข้อตกลง ที่ให้ความหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ เหตุใดจึงมีความสำคัญ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยถือเป็นข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับใบกำกับสินค้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของแนวโน้มการตีความผิดพลาดได้อย่างมาก ข้อกำหนดให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน ความเสี่ยง และต้นทุนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการทำการซื้อขายสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าทั่วไปมี 3 ประการ ดังนี้ EXW – Ex-Works ผู้ซื้อต้องยอมรับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่ง หน้าที่เพียงอย่างเดียวของผู้ขายคือการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะสามารถเข้าถึงสินค้าได้ เมื่อผู้ซื้อมีสิทธิ์เข้าถึงแล้ว หน้าที่ทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ซื้อ (รวมถึงการขนถ่ายสินค้า) ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: ผู้ขายรับผิดชอบเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสินค้าไว้ ณ คลังสินค้าหรือสำนักงานของผู้ขาย รวมไปถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมสินค้า DAP – Delivered At Place ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ตามที่ตกลงกันไว้ สินค้าจะได้รับการจัดประเภทเป็นจัดส่งแล้ว เมื่อสินค้าไปถึงยังปลายทางพร้อมสำหรับรับการขนถ่ายเข้า ความรับผิดชอบในการส่งออกและนำเข้า เช่นเดียวกับข้อกำหนด DAT ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ: เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการขนถ่ายออกตามที่อยู่ที่ตกลงไว้ DDP – […]